Galimybė pasinaudoti Neformalaus vaikų švietimo krepšeliu anglų kalbai lavinti  

Kviečiame drauge keliauti į įdomų ir spalvingą anglų kalbos pasaulį kartu su iCAN! 

Nuo šiol moksleiviai turi galimybę pasinaudoti Neformalaus vaikų švietimo krepšeliu ir taip ne tik lavinti įgūdžius, bet ir sutaupyti.

Susipažinkite su anglų kalbos programa ir numatomais mokymosi rezultatais.

Anglų kalbos pažinimas ir vartojimas

Žodžio poveikis žmogui, garsinė žodžio sudėtis, anglų kalbos garsai, garsas ir raidė, supažindinimas su anglų kalbos spausdintinėmis ir rašytinėmis raidėmis, abėcėlė, taisyklingas jų tarimas, skiemuo, taisyklingas žodžių ir žodžių junginių tarimas, tarimo pratybos, sakinio suvokimas ir sudarymas, žodyno turtinimas įvairių reikšmių žodžiais (veiksmų, daiktų, reiškinių, jausmų, požymių pavadinimais, mandagumo formuluotės dialoge ar laiške, tarmybių atitikmenys bendrinės kalbos leksikoje ir kt.), elementarus veiksmo laiko supratimas, gramatinių formų vartojimo pratimai, kalbiniai žaidimai.

Tikslas

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi tikslas – išsiugdyti elementarią užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai suprastų ir bendrautų nauja kalba, lygintų ją su gimtąja kalba, ugdytų teigiamas kalbų mokymosi nuostatas, suvoktų užsienio kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį ir tarpkultūrinio bendravimo priemonę, susiformuotų pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi.

Struktūra

Užsienio kalbos (dalyko) turinį lemia kalbos kaip komunikacijos priemonės samprata ir užsienio kalbos mokymo(si) tikslas – iš(si)ugdyti elementarią užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją. Kalbinė komunikacinė kompetencija yra kalbos mokymo(si) turinys plačiąja prasme. Ji apibūdinama kaip nuostatų, žinių ir gebėjimų visuma, sąlygiškai grupuojama į tokias sritis.

Veiklos sritis

1-2 klasė

3-4 klasė

5-9 klasės

Sakytinio teksto suprati-mas (klausymas)

Supranta žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save ir artimiausią aplinką, paprastus trumpus prašymus ir nu-rodymus, kai kalbama bendrine kalba, lėtu tempu ir tariama aiškiai.

Supranta žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save ir artimiausią aplinką, paaiškinimus, paprastus trumpus prašymus ir nurodymus, trumpus dialogus, ilgesnius iliustruotus pasakojimus, kai kalbama bendrine kalba, lėtu tempu ir tariama aiškiai.

Supranta žinomus žodžius ir frazes apie save ir artimiausią aplinką, paaiškinimus,  trumpus prašymus ir nurodymus, ilgesnius dialogus, ilgesnius iliustruotus pasakojimus, kai kalbama bendrine kalba, lėtu tempu ir tariama aiškiai.

Sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas

Kalba vartodami žinomus žodžius ir frazes apie save ir arti-miausią aplinką. Dalyvauja elementariame pokalbyje moky-tojui vadovaujant.

Kalba vartodami žinomus žodžius ir frazes apie save ir artimiausią aplinką. Dalyvauja trumpame elementariame pokalbyje.

Kalba vartodami įvairesnį  žodyną ir frazes apie save ir aplinką. Dalyvauja pokalbyje ar diskusijoje.

Rašytinio teksto suprati-mas (skaitymas)

Supranta atskirus žodžius ir sakinius, taip pat labai trumpus, regimąja informacija paremtus tekstus, kurių žodžiai ir gramatinės struktūros yra žinomi.

Supranta trumpus ir ilgesnius, bet regimąja informacija paremtus tekstus, kuriuose gali būti nežinomų žodžių.

Supranta  ilgesnius, bet regimąja informacija paremtus tekstus, kuriuose gali būti nežinomų žodžių.

Rašytinio teksto kūrimas (rašymas)

Rašo atskirus žodžius ir sakinius naudodamiesi vaizdine medžiaga.

Rašo labai trumpus tekstus (raštelius, sveikinimus, elektroninius laiškus), susidedančius iš žinomų žodžių ir frazių. Pateikia informaciją apie save.

Rašo tekstus (raštelius, sveikinimus, elektroninius laiškus), susidedančius iš žinomų žodžių ir frazių. Pateikia platesnę informaciją apie save.

 Temos, potemės

 • Apie save (vardas, pavardė, tautybė, amžius).
 • Mokinio aplinka (gyvenamoji vieta, namas, butas; šeima, draugai, mokykla, klasė).
 • Laisvalaikis, žaidimai.Kasdienė veikla (mokymasis, poilsis).
 • Susisiekimo priemonės ( kelias į mokyklą ir namo).
 • Maitinimasis, maisto produktai.
 • Parduotuvės, pirkiniai.
 • Gamta, metų laikai.
 • Gyvūnai, augalai.
 • Išreikšti norą, patikimą, nepatikimą.
 • Padėkoti, atsakyti į padėkojimą.
 • Atsiprašyti, atsakyti į atsiprašymą.
 • Pažintis su kalbos šalimi (šalimis), pasaulio šalys, Europos miestai ir sostinės.

Mokinių pasiekimai

Pasiekimai

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

Sakytinio teksto su-pratimas (klausymas)

Supranta keletą kartų išklausytus pavienius sakinius, susidedančius iš žinomų žodžių, kai kalbama bendrine kalba lėtai ir aiškiai.Supranta 2–3 frazių pokalbį ar labai trum-pą monologinį tekstą, susidedantį iš žinomųžodžių ir frazių

Detaliai supranta trumpą 3–4 frazių pokal-bį ar tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių ir žinomų gramatinių struktūrų. Supranta, kai kalbama bendrine kalba lėtai ir aiškiai.Supranta klausimus ir pašnekovo pasaky-mus, kai pakartojama, perfrazuojama, daro-mos ilgos pauzės.Supranta ilgesnių monologinių tekstų, ku-riuose yra nežinomų žodžių, pagrindinęmintį, jei tekstas iliustruotas

Supranta trumpą autentišką pokalbį ar teks-tą, susidedantį iš paprastų dažniausiai var-tojamų žodžių ir frazių, kurių gramatinėstruktūra yra žinoma. Tekste gali būti kele-tas nežinomų žodžių.Supranta, kai kalbama bendrine kalba lėtai ir aiškiai.Supranta pašnekovo klausimus ir pasaky-mus, kai prireikus pakartojama, perfrazuo-jama.Supranta ilgesnių monologinių tekstų, ku-riuose yra nežinomų žodžių, pagrindinęmintį ir kai kurias detales, jei tekstas ilius-truotas

Sąveika ir raiška žo-džiu (kalbėjimas)

Kalba vartodamas keletą elementarių žo-džių ir taip arba ne tipo sakinių.Gali vartoti tik išmoktas frazes ir sakinius.Paklausia ir atsako į klausimus mokytojui padedant.Vartoja keletą elementarių žodžių jungimo priemonių, (pavyzdžiui, „ir“, „arba“).Daro ilgas pauzes ieškodamastinkamo žodžio.

Kalba vartodamas ribotą skaičių elementa-rių žodžių ir sakinių.Dalyvauja elementariame pokalbyje moky-tojui padedant.Kalbėdamas sieja žodžius elementariomis žodžių jungimo priemonėmis (pavyzdžiui, „ir“, ,,bet“, „tada“).Daro pauzes ieškodamas tinkamo žodžio.Retai pasitaiso daromas klaidas

Kalba vartodamas išmoktus paprastus saki-nius.Vartoja keletą paprastų gramatinių modeliųir išmoktų posakių.Kalba labai trumpais izoliuotais (atskirais) sakiniais, darydamas pauzes, kad surastųtinkamą žodį ar struktūrą, ištartų mažiau ži-nomus žodžius ar pasitaisytų savo klaidas.Užduoda paprastus klausimus ir atsako įpaprastus klausimus. Dalyvauja elementa-riame pokalbyje, jei pašnekovas padeda: ta-ria aiškiai, pakartoja, perfrazuoja.Kalbėdamas sieja žodžius elementariomis žodžių jungimo priemonėmis.

Rašytinio teksto su-pratimas (skaitymas)

Supranta vaizdine informacija paremtątekstą, kurio žodžiai ir gramatinės struktū-ros yra žinomi.Tekstą skaito po vieną frazę, po keletą kartųperskaito atskiras frazes ar teksto dalis

Supranta tekstą programos temomis ir si-tuacijomis, susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių, kurio gramatinės struktūros yra ži-nomos. Skaitydamas geba naudotis žody-nėliu.

Supranta tekstą programos temomis, kuriųgramatinės struktūros yra žinomos. Tekste gali būti keletas nežinomų žodžių. Supranta teksto temą, pagrindinę informaciją. Ran-da reikiamą informaciją nedidelės apimties tekstuose, kuriuose yra keletas nežinomųžodžių.Naudojasi kai kuriomis teksto supratimo strategijomis. Skaitydamas geba naudotis žodynu.

Rašytinio teksto kūri-mas (rašymas)

Rašo pavienius išmoktus žodžius ir sakinius.

Rašo pavienius žodžius ir sakinius. Gali parašyti labai trumpą tekstą, susidedantį iš ži-nomų žodžių ir frazių.

Rašo trumpus tekstus trumpais, elementa-riais sakiniais, sujungtais paprastais jungia-maisiais žodžiais, tokiais kaip ,,ir“, ,,tada“.

Ugdymo gairės:

Plačiai taikomas „natūralusis“ ugdymo metodas. Užduotys mokiniams pateikiamos užsienio kalba, jei tai leidžia situacija, mokinių grupės kompetencija. Mokinys „panardinamas“ į užsienio kalbą. Veikla organizuojama per žaidimus, mokiniams artimas ir suprantamas situacijas, naudojami įvairūs daiktai (pvz.,kamuoliukas) ar kitos pagalbinės priemonės, įvairūs mokinius motyvuojantys darbo būdai ir formos. Metodų, darbo būdų įvairovė suteiks mokiniams galimybę dirbti jų pamėgtu stiliumi.

Rašymo, kaip komunikacijos, pradedama mokytis tuomet, kai pradiniai komunikaciniai gebėjimai yra pakankami. Rašymo gebėjimai ugdomi integruojant kalbėjimą, skaitymą ir klausymą. Šioje pakopoje pateikiamos struktūruoto rašymo užduotys. Mokytojas kuria palankią mokymosi aplinką (naudoja įvairius stimulus: vaizdines priemones, vaizdo ir garso priemones, informacines technologijas, tekstų pavyzdžius), kuri įtraukia kiekvieną mokinįį aktyvią veiklą. Nesudėtingi projektiniai darbai (piešimas, rankų darbai) teikia mokiniams galimybę pakeisti veiklą, pritaikyti savo individualius gebėjimus.

Mokytojas:

 • paaiškina ir naudoja su mokiniais aptartus formuojamojo vertinimo metodus, padedančius mokiniams parodyti savo gebėjimus;
 • teikia pagalbą mokiniams, skatina juos, kiekvieną pagirdamas ne tik už rezultatą, bet ir už pastangas;
 • gimtąja (ar užsienio, kai mokiniai pajėgia) kalba aptaria su mokiniais atliktą užduotį pagal pateiktus „sėkmės“ kriterijus;
 • vertina pozityviai, vartodamas žodinius komentarus ir kitas formuoja vertinimo metodikas, nurodo gaires, kaip darbą tobulinti.

Mokiniai:

 • rengia trumpus projektinius darbus – vaizdinius pristatymus susitartomis su mokytoju temomis;
 • aptaria su mokytoju gimtąja (ar užsienio, kai mokiniai pajėgūs) kalba atliktą užduotį, pasako, kas sekėsi, patiko ir ką mano nelabai pasisekus, kodėl;
 • kartu su mokytoju vertina pagal aptartus „sėkmės“ kriterijus;
 • mokytojui padedant, numato tolesnius tikslus užduočiai tobulinti ar užbaigti.